مرغ سحر با قابلیت ناله سر کنی و تازه کردن داغ کیلویی 4200 تومان
بلبل پربسته بیرون آمده از کنج قفس با نغمه آزادی نوع بشر با صدای دالبی استدیو و جک آدیو 3.5 میلیمتری موجود است.

Advertisements